Úplná Pravidla Soutěže "Metalista Roku 2019"

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel Soutěže „Metalista Roku 2019” (dále jen „Soutěž“). Tento dokument je s výjimkou pravidel pro hlasování jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže. Tato Soutěž je určena osobám starším 18 let a probíhá na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Německa, Itálie, Francie, Rakouska, Slovinska a Chorvatska.

I. Název Soutěže

Metalista Roku 2019

II. Organizátor Soutěže

Organizátorem Soutěže je společnost METALSHOP.CZ, s.r.o., se sídlem Bystřice č.p. 174, 739 95 Bystřice, IČO 28574699, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32711, e-mail sklad@metalshop.cz (dále jen „Organizátor“).

III. Termín konání soutěže

Soutěž se bude konat v období od 11. 09. 2019 00:00:00 hod do 02.10.2019 23:59:59 hod (dále jen „Soutěžní období“).

IV. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže můžou být pouze muži starší 18 let, kteří splní podmínky účasti dle těchto pravidel a nejsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „Soutěžící“). K doložení plnoletosti Soutěžících si Organizátor může vyžádat prokázání této skutečnosti.

Každý ze Soutěžících se může přihlásit pouze jednou během Soutěžního období, a to s jedinou soutěžní fotografií. Soutěžící prohlašuje, že fotografie zaslaná do Soutěže je fotografií Soutěžícího, a že Soutěžící splňuje podmínky stanovené těmito pravidly. Fotografie musí odpovídat skutečnému vzhledu Soutěžícího. Soutěžící jsou povinni vkládat do Soutěže pouze fotografie, které nebudou starší 1 roku. Na fotografii bude vyobrazen pouze Soutěžící a žádná další osoba. Fotografie Soutěžícího musí být v souladu s těmito pravidly, právními předpisy a obecnými morálními zásadami. Fotografie v rozporu s pravidly, právními předpisy či morálkou budou ze Soutěže vyloučeny.

Pro účast v Soutěži je nutné bezvýhradně přistoupit k těmto pravidlům. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora či agentur pověřených zajištěním Soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

Ze Soutěže budou vyloučeny rovněž osoby, které nesplní požadované podmínky Soutěže. Vyloučeni budou také ti Soutěžící, u kterých bude podezření na manipulování s hlasováním či jiné porušení těchto pravidel. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího.

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, výhra se této osobě nepředá.

Posouzení soutěžní fotografie náleží Organizátorovi a je konečné.

V. Princip Soutěže

Přihlášení do Soutěže:

Soutěžící se přihlásí do Soutěže zasláním své fotografie do Soutěže prostřednictvím webového rozhraní na adrese miss.metalshop.cz. Soutěžící mohou fotografii Organizátorovi zaslat od 11. 09. 2019 26:00 hod. až do 18.09. 2019 23:59 hod. Fotografie doručené po skončení Soutěžního období nebudou do Soutěže zařazeny.

Každý ze Soutěžících je společně se svou fotografií povinen sdělit Organizátorovi svou přezdívku (nick) a e-mailovou adresu. Dobrovolně pak může poskytnout také město svého bydliště a své jméno. Pod soutěžní fotografií bude uvedena přezdívka, popř. jméno a město bydliště, pokud Soutěžící tyto údaje Organizátorovi poskytne. Organizátor prohlašuje, že e-mailová adresa nebude v rámci Soutěže jakkoliv zveřejněna či poskytnuta třetím osobám.

Hlasování v Soutěži:

Soutěžní fotografie, které nebyly Organizátorem ze Soutěže pro porušení podmínek Soutěže vyloučeny, budou zveřejněny Organizátorem dne 18. 09. 2019 na internetových stránkách Organizátora. Od této doby bude možné pro soutěžní fotografie hlasovat.

Každý hlasující může v Soutěži hlasovat opakovaně, avšak pouze jedenkrát denně. Každý hlasující je povinen zadat při hlasování svou e-mailovou adresu, na kterou Organizátor zašle autorizační e-mail s odkazem. Hlas do Soutěže bude započten až po autorizaci hlasu prostřednictvím odkazu v autorizačním e-mailu.

VI. Výhra a její převzetí

Po skončení Soutěže budou vyhlášeni výherci titulů Metalista Roku 2019 a Vítěz internetového hlasování, a to následujícím způsobem:

1. Metalista Roku 2019

Do finálového kola Soutěže postoupí 10 Soutěžících s nejvíce hlasy u svých fotografií zařazených do Soutěže. Z těchto 10 finalistů bude vybrán Metalista Roku 2019 odbornou, šesti-člennou porotou složenou Organizátorem.

Jméno vítěze Metalista Roku 2019 bude zveřejněno na stránkách Organizátora dne 05.10. 2019

Vítěz soutěže Metalista Roku 2019 získá následující ceny:

 • titul Metalista Roku 2019 a nafocení exkluzivní série fotografií s Metalshopem
 • možnost stát se oficiální tváří Metalshopu pro rok 2019 - účast na propagačních materiálech a možnost další spolupráce
 • poukázka na zboží v hodnotě 5000 Kč z nabídky Metalshop.cz
 • 2 lístky na Brutal Assault 2019
 • sleva 3000 Kč na libovolné tetování u Hell.cz
 • roční členství v METALSHOP+
 • v případě zájmu možnost natočení rozhovoru pro Metalshop TV

2. Vítěz internetového hlasování

Vítězem internetového hlasování se stane Soutěžící, který získá absolutně nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování u své soutěžní fotografie.

Jméno Vítěze internetového hlasování bude zveřejněno na stránkách Organizátora dne 03.10.2019.

Vítěz internetového hlasování získá následující ceny:

 • poukázka na zboží v hodnotě 3000 Kč z nabídky Metalshop.cz
 • roční předplatné magazínu Spark
 • roční členství v METALSHOP+

Není vyloučeno, aby oba tituly, za splnění výše uvedených podmínek, vyhrál stejný Soutěžící.

Výherci budou kontaktováni Organizátorem nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže. Informace o výhře bude výhercům Organizátorem zaslána e-mailem, který Soutěžící Organizátorovi poskytli a zároveň budou tyto výsledky zveřejněny na internetových stránkách Organizátora. Soutěžící, kteří byli vybráni jako výherci, budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy).

V případě, že některý z výherců na zprávu nezareaguje a neposkytne Organizátorovi údaje nutné pro zaslání výhry do 30 pracovních dnů od odeslání zprávy Organizátorem, propadá výhra Organizátorovi a nebude výherci udělena. Organizátor je oprávněn zvolit výhercem dalšího Soutěžícího v pořadí.

Organizátor Soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní adresy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

Výhry budou odeslány prostřednictvím služeb společnosti Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO 471 14 983, a to nejpozději do 1 měsíce od poskytnutí údajů nezbytných pro jejich zaslání výhercům. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím společnosti Česká pošta s.p. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zahájí na písemnou žádost výherce Organizátor reklamační řízení se zasílatelem.

VII. Autorská práva, licence

Odesláním příspěvku do Soutěže, tj. poskytnutím fotografie Organizátorovi, Soutěžící prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon obsaženým v soutěžní fotografii nebo, že je oprávněn poskytnout práva dle těchto pravidel. Soutěžící prohlašuje, že udělením licence nebo podlicence níže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne Organizátorovi ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla.

Soutěžící odesláním soutěžní fotografie uděluje Organizátorovi nevýhradní licenci nebo případně sublicenci (bez ohledu na povahu práva dále jen „licence“) k soutěžní fotografii. Licence je udělena bez jakéhokoliv omezení, avšak pouze na dobu trvání Soutěže a na dobu 3 měsíců po jejím skončení. Soutěžící souhlasí se zveřejněním soutěžní fotografie. Soutěžící rovněž souhlasí s úpravami soutěžní fotografie vhodnými pro její zveřejnění v rámci Soutěže, se zařazením soutěžní fotografie do díla souborného nebo jejím spojením s jinými díly Organizátor je oprávněn udělit podlicenci třetí osobě, pokud je to nezbytné nebo vhodné k organizaci Soutěže. Za udělení licence nenáleží Soutěžícímu žádná odměna, resp. odměna je součástí vzájemných plnění plynoucích z těchto pravidel.

Přihlášením do Soutěže dáváte souhlas s rozšiřováním Vaší podoby vyobrazené na soutěžní fotografii. Odvoláním tohoto souhlasu dochází ke skončení smlouvy dle těchto pravidel a k ukončení Vaší účasti v Soutěži.

VIII. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a hodnoty. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Odpovědnost Organizátora za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

IX. Osobní údaje

Organizátor tímto informuje Soutěžícího o zpracování osobních údajů. Tato informace tvoří součást pravidel Soutěže, a tedy i součást smlouvy mezi Organizátorem a jednotlivými Soutěžícími, která bude uzavřena zasláním soutěžní fotografie Organizátorovi.

Soutěžící přihlášením do Soutěže bere na vědomí, že Organizátor jako správce osobních údajů a společnost next CRE s.r.o., se sídlem Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 293 96 239, e-mail studio@8com.cz (dále jen „Zpracovatel“) jako zpracovatel osobních údajů jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje Soutěžících, a to v rozsahu:

 • přezdívky, e-mailové adresy, věku popř. jména a města bydliště a zájmů či koníčků,
 • zveřejněné soutěžní fotografie,

a v případě výhry, též v rozsahu:

 • jméno, příjmení,
 • doručovací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • informace o výhře.
 • Organizátor a Zpracovatel jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje za účelem organizace Soutěže, tedy zejména za účelem prověření řádné účasti Soutěžícího v Soutěži a dodržování těchto pravidel, realizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže a vyhlášení výherců, jakož i kontaktování Soutěžícího za účelem předání výhry a případné další spolupráce. Soutěžící berou na vědomí, že Soutěž je marketingovým nástrojem, a proto budou soutěžní fotografie i součástí marketingové prezentace Organizátora v rámci Soutěže.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená přijetím těchto pravidel, ke kterému dojde zasláním soutěžní fotografie Organizátorovi. Poskytnutí údajů Soutěžícího je smluvním nikoliv zákonným požadavkem a je tak dobrovolné. Neposkytnutí údajů má za následek nemožnost účasti v Soutěži.

  Veškeré osobní údaje Soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 3 měsíců po ukončení Soutěže (pokud zákon nestanoví pro některé osobní údaje dobu delší).

  Soutěžící berou na vědomí, že Soutěž probíhá veřejně prostřednictvím sítě internet a k soutěžní fotografii, nicku a případně ke jménu, věku, zájmům a místu bydliště tak bude mít přístup neomezený počet osob. Soutěžící dále berou na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p.

  Soutěžící mají právo požadovat od Organizátora nebo Zpracovatele přístup k těmto údajům, tedy na informaci o jejich zpracování, právo na jejich opravu či doplnění, přenos k jinému správci, omezení jejich zpracování, nebo jejich výmaz, jakož i právo podat nám námitku nebo podat stížnost přímo dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro Ochranu osobních údajů. Veškeré informace o úřadu jsou dostupné na internetové adrese www.uoou.cz. Kontakt na Organizátora a Zpracovatele naleznete výše.

  Osobní údaje Soutěžících nebudou předány do žádné třetí země (ale mohou tam být prostřednictvím sítě internet přístupné). Nebude docházet k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování.

  X. Zveřejnění pravidel Soutěže, rozhodné právo, závěrečná ustanovení

  Odesláním soutěžní fotografie do Soutěže Soutěžící přistupuje k těmto pravidlům a zavazuje se je dodržovat.

  Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu Soutěžního období dostupná na miss.metalshop.cz/uplne-podminky. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se Soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

  Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí výlučně českým právem. Právní vztahy vyplývající z těchto Pravidel s občany Slovenské republiky se zároveň řídí těmi právními normami Slovenské republiky, jejichž aplikaci nelze smluvně vyloučit.

  S účastí v Soutěži nejsou spojeny žádné zvláštní náklady, Soutěžící nesou jen běžné náklady jako jsou náklady spojené s internetovým připojením a běžné náklady spojené s vyzvednutím případné výhry.

  Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným soutěžním fotografiím na internetu neodpovídá Organizátor za jejich případné stažení a užití třetími osobami.

  Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Itálie, Německa, Rakouska, Francie, Slovinska, Rumunska a Chorvatska.

  V Třinci dne 09. 09. 2019

  METALSHOP.CZ, s.r.o.

  Pravidla hlasování

  Děkujeme, že jste se rozhodli hlasovat v naší soutěži Metalista Roku 2019. Abychom udrželi soutěž regulérní, vypracovali jsme tato pravidla hlasování.

  Poskytnutím Vaší e-mailové adresy přistupujete k těmto pravidlům, čímž mezi námi, společností METALSHOP.CZ, s.r.o. (viz dále) a Vámi vzniká smlouva. V jejím rámci rovněž prohlašujete, že jste se seznámili s informacemi o ochraně osobních údajů, jak je uvedena níže.

  Každý hlasující může hlasovat jen jedenkrát denně, a to pro jedinou fotografii (jediného soutežícího).

  Pro udržení regulérnosti soutěže budeme potřebovat Vaši e-mailovou adresu, prostřednictvím které Vám zašleme autorizační odkaz. Prostřednictvím tohoto odkazu můžeme zajistit, aby byla pravidla hlasování dodržena. Abychom zajistili férovost hlasování budeme rovněž kontrolovat IP adresu, ze které budete hlasování provádět.

  Jak ověření funguje:

  Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám zašleme autorizační kód. Po obdržení e-mailu prosím klikněte na autorizační odkaz, prostřednictvím kterého proběhne Vaše ověření. Pokud byste tento krok přeskočili, Váš hlas do soutěže nebude zařazen.

  Pokud budeme mít podezření z manipulace s hlasy, jsme oprávněni hlas do soutěže nezapočítat a hlasujícího z hlasování vyřadit. Posouzení, zda bylo či nebylo manipulováno s hlasy je zcela v pravomoci organizátora soutěže a toto rozhodnutí je konečné.

  Vzhledem k tomu, že v souvislosti s hlasováním budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tedy emailovou adresu a IP adresu, rádi bychom Vás informovali o zpracování osobních údajů.

  Ochrana osobních údajů

  Organizátor, společnost METALSHOP.CZ, s.r.o., se sídlem Bystřice č.p. 174, 739 95 Bystřice, IČO 28574699, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32711, e-mail sklad@metalshop.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, IP adresa a případně další Vámi poskytnuté osobní údaje.

  Účel a právní základ zpracování, doba uložení

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem realizace hlasování v soutěži Metalista Roku 2019 a za účelem kontroly regulérnosti tohoto hlasování.

  Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat ihned po skočení soutěže.

  Právním základem pro prováděné zpracování Vašich osobních údajů je tato smlouva a dále oprávněný zájem správce na řádném průběhu soutěže.

  Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám s výjimkou zpracovatele, společnosti společnost next CRE s.r.o., se sídlem Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 293 96 239, e-mail: studio@com.cz.

  Další výjimkou je případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon (např. Policii ČR).

  Vaše osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

  Vaše další práva ve vztahu k osobním údajům

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Za podmínek daných Nařízením máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz. Dále máte právo na přenos osobních údajů k jinému správci a v případě, kdy zpracováváme osobní údaje proto, že je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku.

  Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: http://www.uoou.cz (pro Slovensko - Úrad pre Ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - https://dataprotection.gov.sk/uoou).